GLOSARIO DERECHO LABORAL
Monika Wasko
Agnieszka Śniecikowska

antigüedad - staż pracy
autoliquidación - samorozliczenie
baja por maternidad/paternidad - urlop macierzyński /urlop ojcowski
cierre patronal - lokaut
Código Laboral - Kodeks pracy
contrato a tiempo parcial - umowa w niepełnym wymiarze godzin
contrato de arras - umowa z zadatkiem
contrato de compraventa - umowa kupna - sprzedaży
contrato indefinido - umowa na czas nieokreślony
contrato por tiempo determinado - umowa na czas określony
convenio colectivo - układ zbiorowy
cotización - (odprowadzać) składki
cuenta ajena - praca najemna /praca na cudzy rachunek
cuenta propia - praca na własny rachunek
despido – zwolnienie /wypowiedzenie
despido colectivo - zwolnienie zbiorowe/grupowe
discapacidad - niepełnosprawność
estatuto de los trabajadores - Kodeks pracy
excedencia - urlop bezpłatny
extinción del contrato - wygaśnięcie umowy
huelga - strajk
indemnización - odszkodowanie
IRPF - Podatek dochodowy od osób fizycznych
IVA - VAT
jornada de trabajo - czas pracy
jubilación anticipada - wcześniejsza emerytura
paro - bezrobocie
parte de baja - zwolnienie lekarskie
pensión de jubilación - emerytura
preaviso - wypowiedzenie
prestación por desempleo - zasiłek dla bezrobotnych
prestación por desempleo - zasiłek dla bezrobotnych
Registro de la Propiedad - księga wieczysta
relación laboral - stosunek pracy
remuneración - wynagrodzenie
rendir (rendimiento) - być wydajnym (wydajność)
salario mínimo - płaca minimalna
sindicato - związek zawodowy
sociedad anónima - spółka akcyjna (S.A.)
vacaciones remuneradas - płatny urlop wypoczynkowy /urlop wypoczynkowy